Løsningsfokuseret Praktiker, Master level

Photo by Jupiterimages/PHOTOS.com>> / Getty Images

For dig, der allerede mestre den løsningsfokuserede praksis i forskellige kontekster, kan Master Level tilføre dig:

 • Et eksperimenterende rum sammen med andre erfaren praktikere, hvor I trækker på hinandens erfaringer og ressourcer.

 • Undervisningen er praksisnær og dynamisk med høj grad af medindflydelse.

 • Selvvalgt fordybelsesområde med individuelt uddannelsesplan.

 • Enkel og digitaliseret adgang til materiale, litteratur, opgaver mm.

 • 70+ timers undervisning, 14 timers gæsteworkshop samt arbejde i studiegruppe.

 • Dokumenterer 25 timers almenpraksis og 50 timers almene samtalelogs samt 25 timers praksis og 25 timers samtalelogs, der alene relaterer sig til dit selvvalgte fordybelsesområde.

 • Pris 28.000 kr. inkl. materiale, bøger, gæsteworkshop & forplejning

 • Du tilmelder dig uddannelsen under “Praktisk info og tilmelding” .

 • Medlemmer af faglige organisationer kan via Den kommunale Kompetencefond søge eventuelt tilskud. Tal med din leder, og tjek Den kommunale kompetencefond, hvor du også finder ansøgningsskema.

 • Optagelseskrav er Basic og Advanced Level eller mindst 150 timers tilsvarende undervisning og træning i løsningsfokuseret teori og metode samt dokumenteret 200 timers praksis. Optagelse af samtale skal fremsendes og godkendes for optagelse.

Nærmere indhold

På Master level struktureres uddannelsesprogrammet som et slags eksperimentarium. Programmet vil bestå af øvelser, workshops, oplæg og andre former for indlæg, og give dig mulighed for at eksperimentere med selv at stå for disse. Du kommer til at træne dig i at undervise, og tilrettelæge samme ligesom Supervision, som undervisningsmodul er en del af Master Level. Eksperimentariets form vil sikre et læringsmiljø, der gør det muligt for dig i fællesskab med de andre deltagere at opøve dine individuelle kompetencer indenfor dit særegne interessefelt. Med lidt andre ord sigter dette niveau også på at engagere dig i formidlingsprocesser, der vil øge og udvikle din løsningsfokuserede praksis samt din viden og forståelse af de teoretiske og filosofiske dimensioner.

Eksamination & Certificering

Du bliver eksamineret via to forskellige opgaver:

1) Du medbringer et videoklip fra din løsningsfokuserede praksis og præsenterer optagelsen på måder, der demonstrerer, at du har et solidt kendskab til dine kompetencer, specialiseringsområde og udviklingspotentiale. Underviserne på DLI og de af de medstuderende som du har valgt at invitere, vil give feedback på præsentationen og underviserne vil sikre, at du gives muligheder for at udvikle og raffinere din forståelse og tænking.

2) På basis af første del af eksamenen skriver du herefter et essay, der redegør for de tanker, der følger af feedbacken samt perspektiver på, hvordan dette – og niveau 3 i sin helhed – fremadrettet vil få betydning for du praksis.

Certificering gives ved dokumenteret 100 timers løsningfokuseret praksis indenfor 1 år, modtaget supervison som krævet på det aktuelle Level samt bestået eksamen. For at sikre, at alle har mulighed for at nå dette, kan man gå til eksamen på 2 forskellige tidspunkter indenfor en 3 måneders periode. Således kan hvert niveau strække sig fra 9 til 12 måneder. 

Uddannelsesprogram efteråret 2018:

Første hold på Master Level kom igang efteråret 2018. Som studerende er du selv med til at planlægge og designe programmet, men moduler omkring  supervision, undervisning og formidling vil være en obligatorisk del af programmet. Uddannelsesprogrammet indeholder fortsat 84 timer, hvoraf de 14 timer er at betragte som et temamodul, i år omkring Traume og Stress. 

Din praksis er gennem to år blevet integreret og forankret, og du mestrer den nu i forskellige kontekster. Det tredje år omhandler muligheden for fordybelse i et særligt interessefelt samt oparbejde kompetencer indenfor formidling, undervisning og supervision. Du vil erfare at dette tredje år, Master Level adskiller sig ved at være langt mere individuelt designet, men stadig med et omfang på ca. 84 timer + studiedage. Omkring 1⁄3 af året vil centrere sig om undervisning og formidling, 1⁄3 omkring et selvvalgt fordybelsesområde og endelig vil 1⁄3 være undervisning, som du kender med en god blanding af øvelser, oplæg og videooptagelser af praksis. Igen forankres eksisterende praksis samtidig med nye lag tilføres. Vær opmærksom på, at der mellem nogle moduler er fastlagt obligatorisk studiedag, som vi forventer, at I deltager i og som ses, som en del af undervisningen.

Modul 1: Undervisning og formidling - Kick-off fredag d. 31. August 2018

Formålet med modulet er at træne og udvikle færdigheder i at undervise og formidle den løsningsfokuserede tilgang og mindset. Du deltager i fire undervisningsdage, som en form for sidemandsoplæring med forskellige roller som observatør, formidler, facilitator og hver studerende kobles på et et eksternt uddannelsesforløb af fire dages varighed - de fire dage er dine studiedage. De konkrete dage bliver tilrettelagt individuelt og differentieret mellem de studerende, så den enkelte får mulighed for at mestre de forskellige funktioner, discipliner der er knyttet til det at være underviser, forinden start formuleres læringsmål og i samarbejde med underviser udarbejdes en form for feedback. Dele af din undervisning kan blive optaget, og genstand for supervision (og refleksion) fra underviser og/eller medstuderende.

 • H2: 3. og 4. September samt 8. Oktober og 22. November

 • H3: 17. og 18. September samt 22. Oktober og 14. Januar 2019

 • H4: 2. og 3. Oktober samt 7. November og 15. Januar

 • H5: 15. og 16. Oktober samt 26. November og 28. Januar

 • H6: 29. og 30. Oktober samt 11. December og 18. Februar

 • H7: 12. og 13. November samt 7. Januar og 25. Februar

Modul 2: “Traume og stress” - temamodul med John Henden, UK. - Mandag d. 19. & tirsdag d. 20. November 2018

Johns seneste bog Recovery from Severe Trauma & Stress er en praktisk hands-on bog, nærmest en manual med øvelse, redskaber og spørgsmål til at håndtere temaer som Trickers, Flash-backs og Mareridt/søvnproblemer. Andre områder er af mere generel karakter og direkte anvendelig i relationsarbejde med både udsatte borgere (og os selv): “Work and maintain a good healthy diet”, “Drink plenty of liquids” and “Get enough sleep” – alt sat i en løsningsfokuseret referenceramme, som John så eminent mestrer. Temamodulet afholdes i MBK’s kursuslokaler i København, 500 m. fra Nørreport, og vil være åben mod betaling for også andre praktikere.

Modul 3: Supervision - Tirsdag d. 22. & onsdag d. 23. Januar 2019

Traditionel supervision beskæftiger sig med et problem eller frustration, som én eller flere medarbejdere kan opleve med eksempelvis en borger, en samarbejdspartner eller en kollega. Der er ligesom 'noget der er kørt fast' og som supervisanten har 'brug for at forstå, få analyseret eller forklaret' for på den måde at kunne handle anderledes, men hvordan kan vi supervisere på en måde, så supervisandens iboende ressourcer og kompetencer får foldet sig ud? Hvordan kan vi understøtte og bidrage til, at den enkelte supervisant oplever sig kompetence og handlekraftig? I dette modul kommer vi omkring supervision som begreb, den særlige kontekst, og løsningsfokuseret supervision præsenteres, som en model, der skaber mulighed for at bruge og udvikle supervisandens ressourcer gennem brug af forskellige metoder, greb og teknikker. Harry Korman underviser om onsdagen. 

Modul 4: Selvvalgt fordybelsesfelt - Kick-off mandag d. 25. Februar 2019

Valg af fordybelses felt præsenterer dit særegne interessefelt, og kan være en overbygning på de temaer præsenteret på Advanced og Master Level eller ét helt nyt. Du skal lave et skriftligt oplæg (Uddannelsesplan), hvor det skal være tydeligt;

 1. Hvad du arbejder i retning af at mestre, som følge af din fordybelse i et tema.

 2. Hvordan du ønsker at arbejde med temaet, herunder på hvilken måde læring kan tilegnes.

 3. Inddragelse af og øvelser designet og/eller til medstuderende.

 4. Valg af mindst to (nye) artikel eller bøger, du inddrager og som knytter sig til temaet (og som dine medstuderende kan henvises til)

 5. Hvordan du vil præsentere dit arbejde, eks. workshop, artikel eller film fra praksis.

 6. (det jeg lige nu har glemt, men som I får at vide d. 23.2.)

Der er således tale om, at du som studerende designer en uddannelsesplan, der godkendes af underviser, og hvis indhold svarer til 30 undervisningstimer, hvoraf 2 er vejledningstimer. Deadline Uddannelsesplan er fredag d. 15. Marts

Obligatoriske studiedage:

Under og mellem modulerne skal du forvente at afsætte tid til studiearbejde, individuelt og sammen med medstuderende omkring fordybelse i litteratur, opgaver, samtalelogs, forberedelse til fordybelsesfelt samt andet. Vi forventer du deltager på følgende dage: 

 • Fredag d. 12. Oktober 2018

 • Onsdag d. 28. November 2018

 • Fredag d. 11. Januar 2019

 • Mandag d. 11. Marts 2019

Dokumentation af praksis

Log-bog over 50 timers specialiseret praksisfelt, eks. coaching, hesteterapi, supervision, undervisning og skole-udviklings-arbejde samt yderligere 50 timer, der skal være løsningsfokuseret praksis i forskellige andre kontekster, herunder

 • Forandringsskabende samtaler (terapi / coaching)

 • Deltagelse i LØFT-konferencer, nationalt og international

 • Præsentation af workshop på konference (timer x 2)

 • International artikel, hvor hver side svarer til 3 timer

Eksamen: første mulighed Juni 2019

Når undervisningen er afsluttet har du mulighed for at gå til eksamen. Akkreditering og certificering opnås, når eksamen er bestået og praksis med 100 timer er dokumenteret jvnf. ovenstående. Eksamen ligger i forlængelse af din uddannelsesplan, og er ikke endelig designet, men vil angiveligt bestå af to dele; en del, der relaterer sig til den præsentationsform du har valgt i dit fordybelses felt (workshop, artikel, film el.a.) og en del, hvor du viser film fra dit selvvalgte fordybelses felt og demonstrere, hvordan løsningsfokuseret praksis indgår og anvendes. Eksaminationen forventes at foregå på engelsk med deltagelse af et IASTI-medlem. Nærmere information kommer, men formen med dialogisk feed-back vil være velkendt.

Hvor intet andet er anført foregår undervisningen  fra kl. 9 - 16 i LØFT-huset, Vangedevej 225, 2870 Dyssegård, fuld forplejning indgår de dage.